Earnest Pettie

Earnest Pettie

Trends Analyst, YouTube

1 YouTube Internal Data, Global, Jan. 2017–Aug. 2018.

2 YouTube Internal Data, Global, Jan.–Dec. 2017 compared to Jan.–June 2018.

3 YouTube Internal Data, Global, Aug. 2018.

4,5 Google Data, U.S., July 2017–June 2018.