ความสำเร็จของ Airbnb ด้วยโฆษณาแบบดิสเพลย์ของ Google

กันยายน 2554

Airbnb เริ่มต้นจากเป้าหมายเพื่อเปิดโลกแห่งการเดินทาง ในการจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสารกับผู้ชมทั่วโลก ด้วยการร่วมมือกับ Google พวกเขาสามารถขยายการเข้าถึงให้กว้างขึ้น ทั้งยังกำหนดเป้าหมายผู้ชมตามภูมิศาสตร์ได้อีกด้วย ผลลัพธ์ก็คือเรื่องราวความสำเร็จที่วัดผลจากจำนวนที่พักที่มากกว่า 80,000 แห่ง

GOALS

ข้าถึงผู้ชมในระดับนานาชาติ

กำหนดเป้าหมายลูกค้าใหม่ๆ ในระดับนานาชาติ

เปลี่ยนแนวคิดของผู้ใช้ในฐานะเอเจนซีท่องเที่ยวแบบประหยัด

APPROACH

รับความช่วยเหลือจาก GDN

กำหนดเป้าหมายโฆษณาในการค้นหาของ Google

RESULTS

กลายเป็นแบรนด์ระดับนานาชาติ

จำนวนที่พักเพิ่มขึ้นจาก 1 แห่งเป็น 80,000 แห่ง

ช่วงจังหวะที่อยากจะไป: ผู้บริโภคชาวเอเชียไปที่ต่างๆ ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่